Villaförsäkring

Om man har en villa kan det vara idé att inte nöja sig med en vanlig hemförsäkring utan också skaffa en villaförsäkring som ger ett bättre skydd för den här typen av bostad. Med en bra villaförsäkring får man ersättning för vissa skador på hus och tomt som en vanlig hemförsäkring inte ersätter. Hos vissa försäkringsbolag kan man teckna hemförsäkring och villaförsäkring som separata försäkringar, hos andra läggs de ihop till ett paket som kallas villahemförsäkring.

En villaförsäkring är framförallt ett skydd för bostadsbyggnaden, men många villaförsäkringar ger också ett visst skydd för eventuella övriga byggnader och tomtmarken. Har du till exempel ett uthus, en friggebod eller ett fristående garage som du vill skydda är det viktigt att du tar hänsyn till detta är du väljer villaförsäkring för man kan inte räkna med att sådant skydd automatiskt ingår i alla villahemförsäkringar. Det kan också vara så att ett visst skydd ingår men att det inte är tillräckligt för dina behov, till exempel om du har ett fristående garage där du gjort dyrbara installationer.

Vad gäller tomtmarken så brukar inte bara marken utan även trädgårdsgångar, uppfarter, träd och växtplanteringar få ett visst skydd mot naturskador när man tecknar en villaförsäkring. Hur pass omfattande skyddet är kan variera rejält mellan de olika försäkringarna. Exempel på punkter som är bra att kolla upp är hur pass bra skyddet är för staket, trädgårdsbelysning och flaggstång. Har man en brygga i anslutning till villatomten finns det vissa villaförsäkringar som täcker även den.

Hur länge gäller villaförsäkringen?

En villaförsäkring tecknas normalt för 12 månader i taget. Detta innebär att försäkringsbolaget varje år har möjlighet att ändra försäkringsvillkoren, inklusive premiens storlek.

Ansvarsskydd och rättsskydd

Ansvarsskydd och rättsskydd ingår i din vanliga hemförsäkring, men en villaförsäkring kan ge ett utökat skydd på dessa punkter om du i egenskap av villaägare behöver ersättning från ansvarsskyddet eller rättsskyddet. Det kan till exempel handla om att du behöver hjälp från ansvarsskyddet för att du i egenskap av villaägare har blivit skadeståndsskyldig gentemot en hantverkare eller granne. Rättsskyddet kan hjälpa dig med advokatkostnader och vissa andra rättegångskostnader om du i egenskap av villaägare hamnar i en juridisk tvist.

Tilläggsskydd

Om det skydd som ges av en normal villaförsäkring inte täcker dina behov finns det hos många försäkringsbolag möjlighet att betala för utökat skydd. Man kan till exempel ordna en paketlösning som omfattar fler händelser än grundpaketet eller som ger högre ersättningsbelopp än vad som är standard.

Här nedanför kan du läsa om det så kallade åldersavdraget, och även detta är en faktor som man kan påverka genom att teckna en kompletterande försäkring hos samma försäkringsbolag som man har sin villaförsäkring. Bor man i ett hus som helt eller delvis är gammalt och innehåller gamla tillbehör kan det vara idé att skaffa den typ av utökat skydd.

Åldersavdrag

När man får ersättning från en villaförsäkring är det vanligt att ett så kallat åldersavdrag görs. Åldersavdraget baseras på ålder på det material som behöver ersättas. Detta innebär att din ersättning inte täcker hela nypriset för renoveringen utan att du måste betala mellanskillnaden mellan ersättning faktiskt kostnad. (Som vanligt betalar du även självrisk.) I försäkringsvillkoren finns tabeller där du kan se hur åldersavdragen beräknas.

Åldersavdrag görs vanligen på både materialkostnad, arbetskostnad och kostnader för ersättande av lös egendom.

Innan du tecknar en villaförsäkring, kontrollera vad det maximala åldersavdraget uppgår till eftersom detta varierar stort mellan olika villaförsäkringar. Det finns även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar som sänker åldersavdraget. Detta är en punkt som man bör fundera igenom noga, för när man väl har drabbats av ett försäkringsfall spelar det stor roll om man får ett åldersavdrag på 10 000 kronor att ersätta ur egen ficka eller ett åldersavdrag på 100 000+ kronor som man måste försöka skaffa fram pengar till för att kunna genomföra reparationen. Vissa villaägare föredrar en hög försäkringspremie som ger ett lågt åldersavdrag, medan andra hellre har en låg försäkringspremie och sparar ihop pengar på ett nödfallskonto att använda vid behov. Det brukar också finnas möjlighet att utöka sitt bostadslån för att få pengar till mellanskillnaden när ett försäkringsfall har inträffat, såvida huset inte redan är för högt belånat eller inkomsterna för låga för att detta ska vara möjligt.

Vattenskador

För information rörande vattenskador orsakade av översvämning, se avsnittet om naturskador längre ned på denna sida.

Det är tyvärr inte särskilt ovanligt att villor drabbas av vattenskador, särskilt i badrum, kök och källare. Det kan till exempel röra sig om en diskmaskin i köket som börjar läcka, ett tätskikt i badrummet som inte fungerar som det ska eller vatten som tränger upp ur en golvbrunn i källaren.

Vattenskador kan vara dyra att åtgärda, och man kan dessutom få merkostnader under den tid som uttorkning och reparation pågår. Att ha en villaförsäkring som ger ett bra skydd vid vattenskador är därför att rekommendera. De flesta vattenskador är också av den typ som måste åtgärdas omedelbart – man kan inte vänta tills man har råd att fixa problemet.

När annat än själva byggnaden och dess tillbehör skadas av vattnet är det hemförsäkringsbolaget du ska vända dig till för ersättning, till exempel om möbler har blivit förstörda. Det kan därför vara praktiskt att ha sin villaförsäkring och sin hemförsäkring hos samma försäkringsbolag så att man inte behöver hantera två olika försäkringsbolag och göra två olika skadeanmälningar när en vattenskada har inträffat. Kontrollera gärna i förväg vad som gäller för självrisken – måste du betala två separata självrisker om du istället för villahemförsäkring har en hemförsäkring + en villaförsäkring hos ditt försäkringsbolag?

Yt- och tätskikt i våtutrymmen

De flesta villaförsäkringar är utformade så att man inte får någon ersättning för yt- och tätskikt i våtutrymmen om läckaget och skadorna beror på att vatten kunnat tränga igenom ytskikt och/eller tätskikt. Det brukar dock finnas möjlighet att teckna en extraförsäkring hos villaförsäkringsbolaget för att få ett förbättrat skydd på den här punkten.

Tänk också på att skador i själva ytskiktet/tätskiktet och följdskador som uppstår på grund av otillräckligt ytskikt/tätskikt kan räknas som två olika saker. Kontrollera i förväg med försäkringsbolaget hur dessa olika skadetyper ersätts så att du vet vilken typ av skydd du faktiskt har i din villaförsäkring och om det finns behov av en extraförsäkring för att uppnå det skydd du vill ha.

Tak

Vissa villaförsäkringar ger viss begränsad ersättning för följdskador som uppstår när vatten läcker in genom yttertaket trots att de inte ersätter skador på själva taket.

Dräneringsbrister

Om skadorna på byggnaden beror på otillräcklig dränering får man i normalfallet inte ersättning för dem från villaförsäkringen. Detta gäller även följdskador, till exempel skador på möbler.

Merkostnader

Som nämnts ovan kan vattenskador i villan lätt föra med sig merkostnader. Man kan till exempel få en väldigt hög elräkning efter att ha haft stora byggfläktar igång dygnet runt för att torka ut byggnaden. Fungerar inte köket som det ska kan man få ökade matkostnader, och fungerar inte badrum och avlopp kan man tvingas ordna med alternativa lösningar för detta eller helt evakuera bostaden och betala för ersättningsboende. Innan man drar på sig höga merkostnader är det bra att kontakta försäkringsbolaget för att se vilka regler som gäller, så att man till exempel inte utgår ifrån att man har rätt till ersättning för evakueringsboende på hotell och sedan får veta att försäkringsbolaget bara beviljar ersättning för kostnaden för att hyra toalett- och duschbarack till trädgården.

Ibland blir det problem med att dra gränser mellan vilka merkostnader som ska ersättas av hemförsäkringen och vilka merkostnader som ska ersättas av villaförsäkringen. Att ha en villahemförsäkring, eller en hemförsäkring + en villaförsäkring hos samma försäkringsbolag, underlättar. Generellt sett brukar en stor del av merkostnaderna vid vattenskador gå på den vanliga hemförsäkringen.

Ersättning för naturskador

Innan du tecknar en villaförsäkring, kontrollera alltid vilka villkor som gäller för så kallade naturskador. Detta är skador som uppstår av markrörelser eller väderförhållanden, till exempel storm, hagel, snötryck och översvämningar.

En viktig punkter att titta på är om det är någon skillnad mellan hur skador på byggnader ersätts jämför med skador på tomtmark.

Värt att tänka på är också att många villaförsäkringar har en extra hög självrisk för naturskador. En självrisk på minst 10 000 kronor är inte ovanligt. Ett vanligt förekommande villkor är att man betalar 10% av den ersättningsbara kostnaden i självrisk, dock alltid minst 10 000 kronor.

Översvämning

Naturskadeskyddet i en villaförsäkring brukar endast täcka översvämningar som uppstår i samband med skyfall, snösmältning eller stigande sjö/vattendrag. Med skyfall avses då att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm / dygn.

För skador på byggnader brukar det finns regler för hur vattnet måste ta sig in i byggnaden för att skadan ska ersättas av villaförsäkringen.

Villaförsäkringar brukar inte ge ersättning för tomtmark, trädgårdsväxter och så vidare som skadats av översvämning.

Snö

Innan du väljer villaförsäkring, kontrollera vad som gäller när snötryck orsakar skada på byggnaden. Det är vanligt att man får ersättning om bärande konstruktioner i bostadshuset faktiskt bryter samman, men inte om det bara rör sig om lättare skador. Dessutom brukar vissa sorters tak vara undantagna, såsom altantak, verandatak och skärmtak.

Blåst

Kontrollera alltid hur pass stark stormstyrka måste vara för att villaförsäkringen ska ge ersättning för skador orsakade av kraftiga vindar. En vanligt gräns är 21 sekundmeter, såvida det inte rör sig om skador som orsakas av fallande träd (eller flaggstång) eftersom sådana skador brukar ersättas även vid svagare vindar.

Hagel

Hagel är förhållandevis ovanligt i Sverige man kan rejäla skador om man har otur. Det är därför bra att kontrollera vad som gäller för hagelskador innan man väljer villaförsäkring.

Åskväder

Åskväder kan orsaka flera olika typer av skador, inklusive brand, skador på elsystemet och skador på elektriska apparater. Det är inte bara direkta blixtnedslag som kan skada utan spänningsförändringar i elnätet har också potential att förstöra sådant som är kopplat till elnätet under åskvädret. Överslag, överspänning och kortslutningar är alla exempel på vanliga problem kopplade till åskväder.

Här kan det bli lite komplicerat om man har en hemförsäkring som är separat från villaförsäkringen, eftersom vissa skador (till exempel den förstörda teven) ska ersättas av hemförsäkringen medan andra skador ska gå på villaförsäkringen. Har man en samlad villahemförsäkring, eller hemförsäkring + villaförsäkring hos samma försäkringsbolag, slipper man försöka reda ut vad som hör till vad.

En annan punkt som är bra att känna till är hur försäkringsbolaget beräknas åldersavdrag för installationer i villan (och vad de anser är installationer). Det är vanligt att försäkringsbolag gör högre åldersavdrag för installationer än för byggnadsdelar.

Seismisk aktivitet

Vi är förskonade från stora jordbävningar i Sverige, men mindre skalv inträffar ibland. Kontrollera därför villkoren för vad som ersätts av villaförsäkringen när skalv orsakar skador. Många villaförsäkringar ersätter endast allvarliga skador på byggnader och endast om jordskalvet uppgick till minst 4,0 på Richterskalan. Ytliga sprickor räknas inte som allvarliga skador.

För skador på tomtmark på grund av seismisk aktiviteter brukar det finnas ett maxbelopp; antingen ett fast belopp i kronor eller ett tak som är baserat på tomtmarkens taxeringvärde. Maxbeloppet i kronor kan variera rejält mellan olika försäkringar och allt från 50 000 kronor till 200 000 kronor är inom normalspannet.

Jordras och bergras

Jord- och bergras brukar, inom vissa ramar, ersättas av villaförsäkringen.

Sättningar vid markarbeten

När sättningar som uppstått på grund av markarbeten orsakar skador på byggnader brukar dessa inte ersättas av en normal villaförsäkring.

Skadedjur

Det finns många olika skadedjur som kan drabba en villa och det kan uppstå kostnader både för att bli av med skadedjuren och för att ersätta de skador som har uppkommit. När man väljer villaförsäkring är det därför en bra idé att kontrollera både hur sanering (utrotning) ersätts och hur skador ersätts. Hos vissa villaförsäkringar varierar detta beroende på vilket skadedjur du råkat ut för, så att du till exempel endast får ersättning för utrotning av getingar medan ett angrepp av husbock ger ersättning för både utrotning och reparationer.

Här är några exempel på skadedjur vars ersättningsregler du bör kolla upp innan du väljer villaförsäkring:

  • Råttor
  • Möss
  • Hästmyror
  • Husbock (en slags skalbagge)
  • Getingar
  • Pälsängrar
  • Kackerlackor
  • Vägglöss
  • Mal

Försäkringsbolagen brukar ha avtal med vissa saneringsbolag och kräva att man anlitar något av dessa för att få ersättning för saneringen.

Om du ansöker om ersättning för reparation av byggnad, tänk på att försäkringsbolaget kan göra åldersavdrag från både arbetskostnad och materialkostnad.

Hussvamp

Vissa villaförsäkringar ersätter inte skador som orsakats av hussvamp (Serpula lacrymans), så välj med omsorg om sådant skydd är viktigt för dig.

Hos vissa försäkringsbolag kan man betala för en tilläggsförsäkring till villaförsäkringen för att få skydd mot hussvamp.

Försäkringar som ger skydd mot hussvamp brukar ha karensregler, extra hög självrisk för hussvampsangrepp och ett tak för hur hög ersättning man kan få för hussvampsangrepp. Det är vanligt att huset måste genomgå en godkänd besiktning och genomgå en karenstid innan skyddet träder i kraft. Maxbeloppet för ersättning brukar ligga mellan 500 000 kronor och en miljon kronor. Det finns dock några få villaförsäkringar som ger ersättning upp till så kallat fullvärde.

Brand

En brand kan orsaka omfattande materiell ödeläggelse och skapa kostnader för återuppbyggnad av hus, ersättning av lösöre och merkostnader för annat boende under återuppbyggnadstiden. Att ha hemförsäkring och villaförsäkring (eller villahemförsäkring) som ger ett riktigt bra skydd på den här punkten är därför mycket viktigt. Generellt sett ersätts lösöret av hemförsäkringen och skador på byggnad och byggnadstillbehör av villaförsäkringen. Merkostnader, till exempel för ersättningsboende eller för att man inte kan använda sig av köket, ersätts av hemförsäkringen.

Saneringskostnader

Vid mindre brandskor kan det räcka med att bostaden saneras och repareras för att bli brukbar igen. Kontrollera alltid om det finns några undantag i villkoren för saneringsersättning innan du tecknar en hemförsäkring, villaförsäkring eller villahemförsäkring. Det är till exempel vanligt att man inte får ersättning när en bostad behöver saneras från sot på grund av ett levande ljus eller motsvarande som lämnats utan uppsikt.

Kan jag få kontantersättning istället för ett nytt hus om mitt hus brinner ned?

Om din villa brinner ned och du har den fullvärdesförsäkrad ska den enligt grundregeln byggas upp igen på befintlig grund på försäkringsbolagets bekostnad.

Det brukar dock gå att förhandla med försäkringsbolaget och nå en uppgörelse så att man får ut kontanter istället. Det belopp man får ut kontant brukar dock vara lägre än vad det skulle kosta att bygga upp villan igen.

Om din villa brinner ned och inte är fullvärdesförsäkrad utan bara försäkrad till ett visst maxbelopp kan du inte få högre ersättning än detta maxbelopp, oavsett om du vill bygga upp villan igen eller förhandla fram en kontantersättning.

Det exakta reglerna om vad som gäller vid en så kallad totalbrand (där huset brinner ned) är komplexa och varierar mellan olika försäkringar, så det är en bra idé att kontrollera med försäkringsbolaget exakt vad som gäller för just den villaförsäkring eller villahemförsäkring du är intresserad av.