Barnförsäkring

En barnförsäkring brukar bestå av två delar: sjukdomsfallsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Hos vissa försäkringsbolag kan man även koppla en livförsäkring till barnförsäkringen.

Exempel på händelser som en barnförsäkring kan ge ersättning för:

 • Den försäkrade drabbas av bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet).
 • Den försäkrade drabbas helt eller delvis av bestående arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).
 • Den försäkrade får en allvarlig diagnos.
 • En förälder beviljas vårdbidrag för att ta hand om den försäkrade.
 • En ung vuxen som fortfarande omfattas av sin barnförsäkring blir studie- eller arbetsoförmögen på grund av ersättningsbart olycksfall eller sjukdomsfall.

Exakt vad barnförsäkringen ger ersättning för, vad som krävs för att få ersättning, hur stor ersättning man får och hur den betalas ut varierar mellan de olika barnförsäkringarna, så det är viktigt att sätta sig in i villkoren innan man tecknar en barnförsäkring så att man får det skydd man vill ha.

Hur länge gäller barnförsäkringen?barnförsäkrig

Man brukar endast kunna teckna barnförsäkringar för 12 månader i taget. Detta innebär att både årskostnad och villkor för barnförsäkringen kan hinna ändras många gånger medan barnet växer upp.

En barnförsäkring som är en gruppförsäkring brukar förfalla vid årsskiftet för samtliga försäkrade, även om var och en av de enskilda försäkringstagarna anslöt sig vid olika datum under året. Det är gruppavtalet som styr förfallodagen.

Hur länge kan barnförsäkringen behållas?

Hos många försäkringsbolag är det möjligt att förlänga en redan tecknad barnförsäkring även efter att barnet har fyllt 18 år. Ett övre gräns på 25 år är vanlig.

Ersättning vid sjukdom

Här är några exempel på punkter som är bra att tänka på när man tecknar en barnförsäkring.

 • Vad försäkringsbolaget anser är en (ersättningsbar) sjukdom stämmer kanske inte överens med vad du anser är en sjukdom. Det är därför bra att kontrollera i förväg vad som gäller så att man inte tror att man har ett bättre skydd än vad man har.
 • Vissa barnförsäkringar ger inte ersättning för behandlingar som ges i förebyggande syfte.
 • Alla barnförsäkringar har begränsningar som gör att vissa sjukdomar inte ersätts. Det kan till exempel röra sig om medfödda sjukdomar och åkommor som har sitt ursprung i sjukdomar under barnets första månad efter förlossningen.
 • Möjligheten att få ersättning för psykiska sjukdomar brukar vara begränsad.
 • Möjligheten att få ersättning för nerv- och muskelsjukdomar brukar vara begränsad.

Medfödda sjukdomar

Barnförsäkringen ger endast ersättning för sådant som inträffat efter att försäkringen började gälla. Givetvis kan det här uppstå svåra gränsdragningsproblem – vilka sjukdomar är egentligen medfödda?

För att vara extra tydliga har många försäkringsbolag valt att inte bara undanta medfödda sjukdomar från försäkringen utan också i försäkringsvillkoren lista ett anta sjukdomar som de alltid anser är medfödda. Exempel på diagnoser som ofta listas är CP-skador, ADHD och epilepsi.

Det finns också barnförsäkringar där försäkringsvillkoren anger att sjukdomar ersätts om det inte funnits några symptom på sjukdomen innan barnet fyllde 6 år.

När man ansöker om en individuell barnförsäkring får man fylla i en hälsodeklaration för barnet. Det är viktigt att svara sanningsenligt. När ett barn får barnförsäkring via en förälders gruppförsäkring brukar man inte behöva fylla i någon hälsodeklaration utan anmäler sig bara till försäkringen. Det är vanligt att arbetsgivare erbjuder den här typen av gruppförsäkring för sina anställda.

Det är bra att försäkra sitt barn så tidigt som möjligt, så att inte sjukdomsfall och olycksfall hinner inträffa medan barnet är oförsäkrat. Dels blir barnet förstås utan ersättning för sådana händelser, dels kan de göra det svårare att få en försäkringsansökan beviljad framöver.

Få ersättning ändå

Vissa barnförsäkringar listar vissa specifika sjukdomar som de ger en viss ersättning för även om de är medfödda. Vanligen rör det sig om en fast och begränsad ersättning som inte tar hänsyn till faktorer som medicinsk och ekonomisk invaliditet. 10% av försäkringsbeloppet är vanligt.

Det finns också barnförsäkringar som för dessa listade sjukdomar ger viss begränsad ersättning för medicinsk invaliditet och/eller betalar ut ersättning vid sjukhusvistelse.

Gravidförsäkring

Om man vill ha ett bättre skydd mot medfödda sjukdomar än vad en vanlig barnförsäkring ger bör man teckna en gravidförsäkring så tidigt som det är tillåtet under graviditeten. Graviditetsförsäkringar brukar täcka både genetiskt betingade skador, skador som uppstår under graviditeten och skador som uppstår i samband med förlossningen eller på grund av för tidigt födsel.

Vad gäller vid olycksfall?

För att försäkringsbolaget ska räkna en händelse som ett ersättningsbart olycksfall krävs att det uppfyller vissa krav, inklusive kraven på att det rör sig om en plötslig, ofrivillig och yttre händelse som ger kroppsskada. Det måste röra sig om utifrån kommande våld mot kroppen.

En muskelbristning räknas som en inifrån kommande skada och är därför inte ett olycksfall i försäkringsbolagets ögon.

Skador som beror på till exempel bakterier, virus eller parasiter räknas inte som ett olycksfall trots att insjuknandet kan vara både plötsligt och ofrivilligt och patogerna kommer utifrån. Här blir det istället aktuellt att titta på den del av barnförsäkringen som täcker sjukdomsfall.

En skada som uppkommer på grund av en medicinsk behandling räknas inte heller som olycksfallsskada.

Ersättning vid medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse. Barnförsäkringar brukar ersätta medicinsk invaliditet med ett engångsbelopp.

Hur stor ersättningen blir beror på försäkringsbelopp och invaliditetsgrad. Exempel: Barnförsäkringen har ett försäkringsbelopp på 1 miljon kronor och invaliditetsgraden fastställs till 15%. Ersättningen blir då 150 000 kronor.

Invaliditetsgraden för en viss åkomma bedöms efter en tabell som används av hela den svenska försäkringsbranschen, men det finns också visst utrymme för det enskilda försäkringsbolaget att göra en egen bedömning i det enskilda fallet. Tabellen anger till exempel att astma motsvarar 0-20% invaliditetsgrad beroende på hur allvarlig den är, vilket innebär att försäkringsbolaget gör sin bedömning inom detta spann.

I vissa fall dröjer det mycket länge innan försäkringsbolaget gör sin slutliga bedömning av den medicinska invaliditeten och betalar ut ersättningen. Eftersom det kan ta tid för hälsotillståndet att stabilisera sig kan det hända att barnet har hunnit fylla 18 år innan bedömning och utbetalning sker.

Tilläggsersättning

Vissa barnförsäkringar ger en tilläggsersättning om invaliditetsgraden överstiger 20%. Då får man alltså inte bara 20% av försäkringsbeloppet utan även en tilläggsersättning.

Ersättning vid ekonomisk invaliditet

En punkt som är viktigt att kontrollera innan man tecknar en barnförsäkring är vad som gäller vid ekonomisk (förvärvsmässing) invaliditet, eftersom sådan invaliditet har en så stor och långvarig påverkan på en persons liv.

En bra barnförsäkring ska betala ut ersättning vid ekonomisk invaliditet oavsett om orsaken är sjukdom eller olycksfall.

Det krävs vanligen att barnet är bestående arbetsoförmögen till minst 50% för att någon ersättning för ekonomisk invaliditet ska betalas ut från en barnförsäkring.

Hur stor ersättning ges?

Ersättning vid ekonomisk invaliditet betalas vanligen ut som ett engångsbelopp.

Hur stort det blir beror framförallt på två faktorer:

 • Det valda försäkringsbeloppet
 • Graden av arbetsoförmåga

Exempel: Försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor. Arbetsförmågan bedöms vara 25% det vill säga 75% arbetsoförmåga. Ersättningen blir 1 miljon kronor x 0,75 = 750 000 kronor.

Övrigt

Hos många försäkringar, särskilt gruppförsäkringar, kan ersättningen för ekonomisk invaliditet minskas med det belopp som ges i ersättning för medicinsk invaliditet.

Ersättning för ärr med mera

Barnförsäkringar brukar ge ersättning i form av ett engångsbelopp för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder som anses vara bestående. Exakt hur vanprydande något måste vara för att ge ersättning varierar mellan de olika försäkringsbolagen.

Vanligen ges endast ersättning för ärr och utseendemässiga skadeföljder som härrör från en sjukdom eller skada som krävt läkarbehandling.

Vid bestämmandet av ersättnings storlek görs en helhetsbedömning som bland annat tar hänsyn till den vanprydande skadans storlek, missfärgning, hur framträdande skadan är och dess placering på kroppen. Det försäkrade barnets ålder spelar också in.

Begränsningar

Vilka begränsningar som gäller för barnförsäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag, så det är viktigt att kolla upp vad som gäller så att man inte tror att man har ett bättre skydd än vad man har. Här är några exempel på punkter som är bra att ta en titt på innan man väljer barnförsäkring.

Gäller försäkringen vid vistelser utomlands?

Om barnet skadas eller blir sjukt utomlands, vad gäller då?

Det finns gott om barnförsäkringar som fortsätter gälla även under kortare vistelser utomlands, ska barnet däremot vistas utomlands i mer än ett år blir det svårare att hitta lämplig försäkring.

Det är också viktigt att vara på det klara med att en barnförsäkring som gäller utomlands inte är det samma som en reseförsäkring. Det är till exempel vanligt att barnförsäkringen inte täcker sjukvårdkostnader utanför Norden och att man inte kan få någon ersättning för sjuktransport hem till Sverige, ökade omkostnader under semesterresan på grund av sjukdom/skada, osv. Att komplettera med en bra reseförsäkring innan utlandsresan är att rekommendera, såvida man inte redan har ett bra reseskydd i hemförsäkringen som räcker under hela vistelsen utomlands.

Vad gäller vid sport och idrott?

De flesta svenska barnförsäkringar täcker även skador och sjukdomar som uppkommit när barnet ägnat sig åt sport och idrott, men det finns undantag så kontrollera alltid detta innan du tecknar en barnförsäkring. Det kan också vara så att träning täcks av försäkringen medan inte tävlingar.

Kontrollera också om försäkringsbolaget har något undantag för aktiviteter som de anser är extra riskfyllda, såsom boxning, bergsklättring, fallskärmshoppning, dykning eller motorsport.

Om barnet ägnar sig åt sport- eller idrottsutövning som inte är att klassa som vanlig hobbyverksamhet kan särskilda regler gäller och du kan behöva komplettera med en annan försäkring för att barnet ska ha ett fullgott skydd.

Gäller försäkringen om barnet är påverkat av alkohol eller narkotika?

Om det finns ett samband mellan en skada och barnets intagande av alkohol eller narkotika kan försäkringsbolaget sätta ned ersättningen, beroende på omständigheterna.

Krig och dylikt

De flesta barnförsäkringar har undantag som innebär att de inte gäller för skador orsakade av krig eller krigsliknade oroligheter.

Om barnet vistas utomlands när krig eller krigsliknade oroligheter bryter ut där gäller de flesta (men inte alla) barnförsäkringar under de första tre månaderna, förutsatt att barnet inte deltar i kriget eller de krigsliknade oroligheterna.

Terror

De flesta barnförsäkringar har ett undantag som gör att de inte ersätter skador som har samband med spridandet av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med en terrorhandling.

Atomkärnprocess

De flesta barnförsäkringar gäller ej för skador som är en direkt eller indirekt följd av en atomkärnprocess.

Kan barnet få ersättning från flera försäkringar?

För faktiska kostnader, till exempel kostnader för medicin, kan man bara få ersättning från en försäkring även om barnet täcks av flera försäkringar.

Andra ersättningar, till exempel ersättning för ett vanprydande ärr, kan man däremot få från flera försäkringar samtidigt såvida inte försäkringsvillkoren anger något annat.

Detta är bra att veta eftersom det är vanligt att ett barn täcks av flera överlappande försäkringar, till exempel individuell barnförsäkring, idrottsklubbens försäkring och gruppförsäkringar via föräldrarnas arbetsgivare.

Barnförsäkring via skolan

Det är mycket vanligt att skolbarn och förskolebarn i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring via kommunen. I vissa kommuner gäller den dock endast under skoltid samt för direkta resor till och från skolan och vissa av skolan arrangerade aktiviteter. I andra kommuner omfattas även barnets fritid av olycksfallsförsäkringen. Det är därför bra att kontrollera vad som gäller för just ditt barn.

Observera att en olycksfallsförsäkring inte är det samma som en sjukdomsförsäkring. I Sverige är det vanligare att barn drabbas av allvarliga bestående skador på grund av sjukdom än på grund av olycksfall, varför många föräldrar väljer att komplettera skolans olycksfallsförsäkring med en privat barnförsäkring som även täcker sjukdomar.

Barnförsäkring via idrottsklubben

Det är vanligt att idrottsklubbar tecknar en gruppförsäkring som gäller under träning och tävling, men ofta är den ersättning som kan betalas ut förhållandevis låg. Därför kompletterar många föräldrar med en privat barnförsäkring som gäller vid idrottsutövning och ger högre ersättning.