Båtförsäkring

En båtförsäkring brukar bestå av flera olika delar, såsom skadeförsäkring, transportförsäkring, uppläggningsförsäkring, stöld- och skadegörelseförsäkring, brandförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. Innan man tecknar en båtförsäkring är det viktigt att kontrollera vilka delar som ingår och vilka villkor som gäller för de olika delarna.

Gäller min båtförsäkring endast i svenska vatten?

Inte nödvändigtvis, det finns många svenska försäkringsbolag som erbjuder båtförsäkringar som gäller i svenska, norska, danska och finska vatten, samt i hela Östersjön, i Kattegatt och i Skagerack.

Det brukar också gå bra att utöka båtförsäkringens täckningsområde genom att betala för en tilläggsförsäkring.

Till vilket värde ska båten försäkras?båtförsäkring

Det är viktigt att du anger korrekt marknadsvärde när du försäkrar båten, annars kan det bli problem med att få ut hela ersättningen när ett försäkringsfall har inträffat. Om din båt har ett marknadsvärde på 100 000 kronor och du försäkrar den till 50 000 kronor innebär det inte att du får ut 50 000 kronor om en skada som kostar 60 000 kronor att reparera inträffar, utan försäkringsbolaget kan minska din ersättning när de inser att du hållit båten underförsäkrad. Det kan till exempel bli så att du bara får du 30 000 kronor (minus självrisk) eftersom du bara hållit båten försäkrad till 50%.

Om du är osäker på vad marknadsvärdet är för din båt kan du höra efter med en båthandlare för att få veta vad det skulle kosta att köpa motsvarande båt.

Tillbehör

En viktig punkt att kolla upp innan man tecknar en båtförsäkring är exakt vad som skyddas av försäkringen. Hur är det till exempel med båttillbehör som flytvästarna och den dyrbara navigationsutrustningen? Vad gäller för sådant som inte är båttillbehör, till exempel en väska kläder eller en laptop som blir stulen ur båten i ett obevakat ögonblick? Vad räknar försäkringsbolaget som stöldbegärlig egendom och vilka regler gäller för att få ersättning för sådan?

Trailer / båtvagn

Om du använder trailer eller båtvagn bör du kontrollera om båtförsäkringen omfattar även sådant.

  • Vissa försäkringsbolag kräver att trailers och båtvagnar ska vara registrerade för att de ska omfattas av försäkringen.
  • Hos vissa försäkringsbolag finns skydd av trailer och båtvagn tillgängligt som extra tillval.

Vad menas med sjöskada?

I princip alla båtförsäkringar betalar ut ersättning vid sjöskada. Exempel på sjöskador är kantring, kollision till sjöss och grundstötning.

Uppläggning och transport

Många svenska båtägare har inte båten i året runt utan tar upp den på hösten, vinterförvarar den under den kalla säsongen och sjösätter sedan båten igen till våren. Då är det bra att ha en båtförsäkring som täcker även dessa moment, så att båten inte är oförsäkrad när den lyfts upp ur vattnet, transporteras till vinterförvaringen, står förvarad och sedan sjösätts igen.

Om du hyr in dig hos ett företag som erbjuder vinterförvaring av båtar är det bra att kolla upp även hur deras juridiska ansvar och försäkringssituation ser ut, istället för att utgå ifrån att din båt är skyddad av deras försäkring.

Brand, blixt och explosion

De flesta båtförsäkringar innehåller skydd mot skador som uppstår på grund av brand, blixt eller explosion.

Stöld och skadegörelse

De allra flesta båtförsäkringar skyddar dig mot stöld och skadegörelse. Det brukar inte krävas att brottet är fullbordat utan även skador som uppstår i samband med stöldförsök brukar täckas.

Tänk på att det vanligen finns aktsamhetskrav i försäkringsvillkoren. Om dessa aktsamhetskrav inte uppfylls kan din ersättning minskas eller helt utebli. Det kan till exempel finnas krav på att din båtmotor ska vara stöldmärkt och fastlåst på ett visst sätt.

Hos vissa försäkringsbolag kan man minska sin försäkringspremie genom att vara mer aktsam än vad försäkringsvillkoren kräver. Det kan till exempel gå att få lägre premie om man har sin båt i en vaktad marina när den inte används eller är vinterförvarad. Kontakta försäkringsbolaget för information om vad du kan göra för att få ned kostnaden för din båtförsäkring.

Provkörning, uthyrning, utlåning, etc

Om du frivilligt lämnar över din båt till någon – till exempel en potentiell köpare som vill provköra den – och personen sedan inte återlämnar båten räknas det inte som stöld och du får därför inte ersättning från stöldförsäkringen. Personen har fortfarande begått ett brott, men brottet är inte stöld. Det är viktigt att vara medveten om detta så att man kan ta det i beaktande när man fattar beslut om vem som ska få provköra eller låna båten.

Om du tänker hyra ut båten, kontakta försäkringsbolaget för att se om det finns någon lämplig tilläggsförsäkring att teckna för att båten ska vara skyddad vid uthyrning. Detta gäller inte bara för att skydda dig om någon vägrar lämna tillbaka båten, utan kan också vara nödvändigt för att andra delar av båtförsäkringen ska gälla, såsom sjöskadeskydd, ansvarsförsäkring, osv.

Ansvarsförsäkring och rättsskydd

Även om din båt inte har ett högt marknadsvärde kan det vara idé att teckna en båtförsäkring för att få ansvarsförsäkring och rättsskydd. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att kontrollera om du har tillräcklig med ansvarsförsäkring och rättsskydd via din hemförsäkring eller om du behöver komplettera med en båtförsäkring.

  • Ansvarsförsäkringen betalar, inom vissa ramar, om du blir skadeståndsskyldig efter att ha orsakat en person- eller sakskada. Det kan till exempel vara så att du är vållande till en kollision till sjöss där människor och båtar skadas. Ansvarsförsäkringen handlar alltså inte om att du ska få pengar i plånboken om något händer, utan om att försäkringsbolaget ska gå in och betala skadestånd till tredje part så att det inte belastar din privatekonomi.
  • Rättsskyddet betalar, inom vissa ramar, för dina advokatkostnader och vissa andra rättegångskostnader vid en rättslig tvist. Det kan omfatta både tvistemål och brottmål.Det finns ofta ett undantag som gör att du inte kan få ersättning för småmål, det vill säga mål som handlar om ett belopp som understiger ett halvt basbelopp. (För år 2017 var prisbasbeloppet 44 800 kronor, vilket innebar att gränsen för småmål gick vid 22 400 kronor.)