Motorcykelförsäkring

Enligt svensk lag måste du trafikförsäkra din motorcykel om den inte är registrerad som avställd i vägtrafikregistret. Att därutöver teckna halvförsäkring eller helförsäkring är däremot valfritt.

Förenklat kan man säga att trafikförsäkringen primärt handlar om att skydda andra, medan halv- och helförsäkring handlar om att skydda dig. En trafikförsäkring ersätter personskador och sakskador (egendomsskador) du vållat med motorcykel.

En halvförsäkring innehåller förutom trafikförsäkringen även olika försäkringar som under vissa förutsättningar kan ge dig ersättning om motorcykeln går sönder eller stjäls, såsom brandförsäkring, stöldförsäkring och räddningsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring brukar också vara inbakad i halvförsäkringen, och hos vissa försäkringsbolag ingår även maskinskadeförsäkring.

En typisk helförsäkring består av en halvförsäkring + vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skada på motorcykeln som uppkommit på grund av trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Försäkrat intresse

Faktorer som din ålder och var du bor kan påverka hur mycket det kostar att försäkra din motorcykel. Om man är ung och bosatt i ett högriskområde kan det därför vara frestande att låta en vän eller släkting som är äldre och bor i ett lågriskområde registrera sig som ägare för motorcykeln. Detta är en dålig idé av flera olika orsaker, och en av dem är att du riskerar att stå utan försäkringsskydd när du behöver det. Det är den faktiska ägaren av motorcykeln som ska vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse).

Hur ställer jag av en MC så att jag slipper betala trafikförsäkring för den?

Du ställer av en MC genom att anmäla den som avställd hos vägtrafikregistret. Detta går att göra hos Transportstyrelsens. Besök deras webbplats för mer information.

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Av-och-pastallning/

Aktsamhetskrav

I föräkringsvillkoren för en motorcykelförsäkring (halv- eller helförsäkring) finns aktsamhetskrav som ska följas, och om man inte uppfyller dessa har försäkringsbolaget rätt att neka ersättning eller betala ut reducerad ersättning.

Minska premien med högre självrisk

Hos många försäkringsbolag kan man få ned storleken på försäkringspremien genom att gå med på en högre självrisk. Om detta är en bra idé eller ej går inte att ge något generellt råd om – det handlar helt om din ekonomi och dina preferenser. Vissa personer föredrar till exempel att ha en hög självrisk och ha motsvarande belopp undanstoppat på ett särskilt konto så att de vet att de alltid kommer att ha pengar till självrisken vid behov. På så vis får de ned kostnaden för försäkringen samtidigt som de inte behöver oroa sig för hur de ska få ihop pengar till självrisken om behov uppstår.

Får jag själv bestämma om motorcykeln ska repareras eller skrotas?

Nej, det är upp till försäkringsbolaget att avgöra om de ska betala för reparation av motorcykeln eller om du istället ska ersättas med kontanter eller få en likvärdig motorcykel.

Har jag rätt att kräva kontantersättning om motorcykeln skrotas eller har blivit stulen?

Nej, det har du inte. Det är vanligt att försäkringsbolag inte betalar ut några kontanter när en motorcykel ska ersättas utan istället kräver att du köper en likadan eller likvärdig motorcykel och får ersättning för denna kostnad.

Får jag själv välja reparatör?

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör, det kan alltså förekomma att de inte godkänner den reparatör du helst vill använda för motorcykeln.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med kontantersättningen?

motorcykelförsäkringOm ett försäkringsfall har inträffat och försäkringsbolaget har beslutat att du ska få kontantersättning för din motorcykel (istället för att de betalar reparationskostnader eller ersätter dig med en likvärdig motorcykel) är det motorcykelns marknadsvärde som betalas ut, minus självrisken. Att motorcykeln till exempel har ett högt känslomässigt värde för dig påverkar alltså inte utbetalningens storlek.

Om du anser att det marknadsvärde som försäkringsbolaget har fastslagit är felaktigt kan du välja att göra en egen marknadsundersökning och visa upp resultatet av den för försäkringsbolaget. Om försäkringsbolag ändå inte ändrar sig kan en fristående värderingsman kallas in, vanligen en person som är förordnad av en svensk handelskammare. I villkoren för motorcykelförsäkringen ska det finnas information om hur kostnaden för denna värderingsman ska fördelas mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren.

Vem är beställare av reparationen?

När ett försäkringsfall har inträffat och motorcykeln ska repareras på försäkringsbolagets bekostnad brukar ägaren av motorcykel i juridisk mening vara beställare av reparationen trots att det är försäkringsbolaget som betalar och har rätt att välja reparatör. Vem som är beställare är viktigt eftersom konsumenttjänstlagen (som ger konsumenten ett utökat skydd) inte gäller om det är försäkringsbolaget som är beställare. I de flesta motorcykelförsäkringar anges det tydligt i försäkringsvillkoren att motorcykelns ägare ska ses som beställare av reparationen och att konsumenttjänstlagen ska gälla.

Brandförsäkring

Halv- och helförsäkringar för motorcyklar brukar alltid innehålla en brandförsäkring som kan ge ersättning om motorcykeln skadas av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning.

Stöldförsäkring

Den stöldförsäkring som ingår i din halv- eller helförsäkring kan betala ut ersättning i händelse av stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Detta gäller även om brottet inte fullbordas, utan du till exempel drabbas av skador på motorcykeln när någon försöker men misslyckas med att stjäla den. Uppsåtlig skadegörelse som sker i samband med brottet kan också ersättas.

Vad är då skillnaden mellan stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel? Förenklat kan man säga att det bara är stöld om någon olovligen tar din motorcykel i syfte att behålla eller sälja den. Om någon istället olovligen tar din motorcykel med avsikt att till exempel köra runt en natt och sedan överge den räknas det istället som tillgrepp av fortskaffningsmedel. Både stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel är olagligt och täcks av stöldförsäkringen, så ur försäkringstagarens synvinkel spelar det ofta mindre roll exakt hur brottet klassificeras.

Obs! Ordet olovligen är viktigt i sammanhanget. Om du till exempel låter någon provköra din motorcykel och de sedan inte lämnar tillbaka den räknas det inte som att de olovligen har tagit din motorcykel, och det är därför inte säkert att din stöldförsäkring skyddar dig. Vad de har gjort är fortfarande olagligt, men det rör sig om ett annat brott som ofta är undantaget från stöldskyddsförsäkringen.

Aktsamhetskrav

I villkoren för din motorcykelförsäkring finns det aktsamhetskrav som måste följas för att du ska vara skyddad av stöldförsäkringen. Det kan till exempel handla om att du måste låsa motorcykeln med ett godkänt lås när du inte använder den. Om du inte uppfyller aktsamhetskraven kan din ersättning reduceras eller helt utebli.

Vagnskadeförsäkring

För att få vagnskadeförsäkring behöver man teckna en helförsäkring. En vagnskadeförsäkring ersätter dig vid skador på den egna motorcykeln vid trafikolycka, annan yttre händelse och uppsåtlig skadegörelse. En trafikolycka behöver inte involvera något annat fordon än motorcykeln utan kan till exempel vara en omkullkörning. Med annan yttre händelse avses till exempel att ett träd blåser ned över din motorcykel där den står parkerad.

Ersättningsform

Precis som för halvförsäkringen är det upp till försäkringsbolaget att bestämma hur du ska ersättas av vagnskadeförsäkringen. De kan välja att bekosta reparationer, ersätta dig med en likvärdig motorcykel eller ge dig kontantersättning. Att ge kontantersättning är ovanligt, det är betydligt vanligare att man får köpa en likvärdig motorcykel och får ersättning för denna kostnad.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren för helförsäkringen finns aktsamhetskrav som måste uppfyllas för att du ska få ut fullständig ersättning från vagnskadeförsäkringen. Om aktsamhetskraven inte har uppfyllts kan din ersättning reduceras eller helt utebli.

Rättskyddsförsäkring

Det finns personer som nöjer sig med trafikförsäkring för motorcyklar som inte har något högre marknadsvärde, men innan du beslutar dig för att avstå från halvförsäkring bör du fundera på om du har ett tillräckligt bra rättsskydd utan den. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag för mer information om det rättsskydd som ingår i din hemförsäkring – det kan hända att det inte är tillräckligt för att ge dig som äger en motorcykel ett bra rättsskydd.

Det rättsskydd som ingår i en halvförsäkring ersätter, inom vissa ramar, advokatkostnader och vissa andra rättegångskostnader i civilrättsliga tvister som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen, samt för vissa brottmål – till exempel om du blir åtalad för vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Rättsskyddet brukar i princip alltid ha ett undantag som gör att det inte omfattar så kallade småmål, det vill säga tvister som rör mindre belopp. Gränsen för vad som anses vara ett småmål går vid 50% av det aktuella prisbasbeloppet. (Prisbasbeloppet publiceras årligen av Statistiska Centralbyrån och räknas fram i enlighet med 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken.) För år 2017 var prisbasbeloppet 44 800 kronor, vilket innebar att gränsen för småmål gick vid 22 400 kronor.

Obs! Hos många försäkringsbolag gäller din rättsskyddsförsäkring även vid småmål om småmålet är en tvist du har med försäkringsbolaget.

Självrisk

Självrisken i rättsskyddsförsäkringen brukar vara 20% av det ersättningsbara beloppet, men detta kan varierar mellan olika försäkringar och är bra att kolla upp innan man tecknar en motorcykelförsäkring.

Maxersättning

Det brukar finnas ett tak för hur stor ersättning man kan få från sin rättsskyddsförsäkring. Om rättegångskostnaderna blir väldigt höga kan det alltså hända att du slår i taket och inte får mer ersättning. Maxersättningen framgår av försäkringsvillkoren och varierar mellan olika försäkringar.