Kapitalförsäkring

kapitalförsäkringEn kapitalförsäkring skiljer sig från de flesta andra försäkringar genom att vara en sparform snarare än en försäkring mot oförutsedda händelser. Vad som skiljer en kapitalförsäkring från andra sparformer och investeringar är framförallt hur den hanteras skattemässigt enligt svensk lag. På en kapitalförsäkring betalar du skatt kontinuerligt varje år, istället för att vänta och betala skatt på en realiserad vinst.

De flesta kapitalförsäkringar på den svenska marknaden tillhör någon av följande kategorier:

 • Traditionell kapitalförsäkring, där försäkringsbolaget gör placeringarna. Normalt investerar försäkringsbolagen i en kombination av aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Denna typ av kapitalförsäkring brukar komma med någon form av utbetalningsgaranti.
 • Fondförsäkring där du själv köper och säljer fondandelar ur det utbud som finns tillgängligt. (Utbudet bestäms av försäkringsbolaget.)
 • Depåförsäkring där du själv köper och säljer fondandelar, aktier och andra värdepapper ur det utbud som finns tillgängligt. (Utbudet bestäms av försäkringsbolaget.)

Exempel på fördelar med en kapitalförsäkring

 • Du kan sälja värdepapper med mera inom kapitalförsäkring utan att utlösa reavinstbeskattning.
 • Du slipper ta upp sina försäljningar i deklarationen.
 • Utdelningar från svenska aktier är skattefria.
 • Man kan ha olika försäkringar inbakade i kapitalförsäkringen, till exempel premiebefrielseförsäkring och efterlevandeskydd.
 • Med många kapitalförsäkringar får man själv välja hur man vill ha pengarna utbetalda efter försäkringstiden – som engångsbelopp eller som löpande månadsutbetalningar.
 • Du kan välja en förmånstagare.

Exempel på nackdelar med en kapitalförsäkring

 • Du betalar avkastningsskatt varje år, även för år där dina investeringar i kapitalförsäkringen har minskat i värde.
 • Du kan i din deklaration inte kvitta förluster inom kapitalförsäkringen mot realiserade vinster från andra investeringar.
 • Du betalar ofta flera olika avgifter till försäkringsbolaget. Sammantaget kan dessa avgifter uppgå till stora belopp och göra det svårare för dig att göra en bra vinst.
 • Sparandet är bundet under en viss period. Vill du ta ut dina pengar innan perioden är över är detta ofta möjligt, men bara om du betalar en särskild avgift. Under kapitalförsäkringens första år brukar man endast kunna ta ut en del av kapitalet, även om man betalar avgiften.
 • Kapitalförsäkringen omfattas inte av Riksgäldens investerarskydd.
 • Du äger inte själv de värdepapper med mera du investerar i via kapitalförsäkringen, istället ägs de av försäkringsbolaget.
 • Eftersom du inte är ägare till eventuella aktier du köper i kapitalförsäkringen har du inte rösträtt på bolagsstämman.
 • Om försäkringsbolaget går i konkurs dras dina investeringar in i konkursen eftersom det är försäkringsbolaget som äger värdepapperna – inte du. Du riskerar att förlora hela din investering.
 • Du kan bara köpa och sälja de tillgångar som försäkringsbolaget gör tillgängliga. Detta innebär att det kommer att finnas fonder, aktiebolag med mera som du inte kan investera i via din kapitalförsäkring eftersom de inte ingår i försäkringsbolagets utbud.

Inbetalningar

Vanligast är kapitalförsäkringar som är konstruerade så att försäkringsinnehavaren regelbundet måste sätta in pengar till kapitalförsäkringen, till exempel ett visst belopp varje månad eller ett visst belopp varje kvartal. Det finns dock även gott om kapitalförsäkringar där man istället sätter in ett stort engångsbelopp när man köper kapitalförsäkringen.

Det brukar vara tillåtet att göra extrainsättningar under kapitalförsäkringens livslängd om man så önskar.

Bindningstid

En kapitalförsäkring har alltid en bindningstid, men hur lång den är varierar stort mellan olika kapitalförsäkringar. Det finns till exempel kapitalförsäkringar vars bindningstid bara är en månad, medan andra kapitalförsäkringar har en bindningstid på 15 år.

Förtida uttag (återköp)

Det brukar finnas möjlighet att ta ut pengarna ur kapitalförsäkringen innan bindningstiden är över, om man betalar en särskild återköpsavgift. Det finns ofta regler som gör att man inte kan ta ut hela beloppet i förtid under kapitalförsäkringens första år, även om man betalar återköpsavgiften. För vissa kapitalförsäkringar godtas inga uttag alls under det första året.

För de flesta kapitalförsäkringar sänks återköpsavgiften gradvis i takt med att kapitalförsäkringen åldras.

Vad händer när bindningstiden är över?

När bindningstiden är över är också spartiden över, och det är dags för kapitalförsäkringen att betala ut.

Hos de flesta kapitalförsäkringar kan man välja om man vill ha sin utbetalning i form av ett engångsbelopp eller om man hellre vill ha löpande utbetalningar över tid (vanligen en gång i månaden).

Vanligast är att försäkringsinnehavaren (försäkringstagaren) är mottagare av utbetalningarna, men det finns även många kapitalförsäkringar där försäkringsinnehavaren kan ange en annan person som förmånstagarna så att pengarna går till denne.

Vad menas med livsvarig utbetalning?

Om din kapitalförsäkring har livsvarig utbetalning (livslång utbetalning) innebär detta att utbetalningen från kapitalförsäkringen pågår tills du dör.

För detta kan försäkringsbolaget ta ut en särskild avgift och det är viktigt att kolla upp i förväg vad som gäller.

Det är mycket viktigt att känna till avgifterna innan man köper en kapitalförsäkring

Detta är en punkt som är mycket viktig att ta i beaktande när man jämför olika kapitalförsäkringar mot varandra – och mot andra sparformer. Förvaltaren av en kapitalförsäkring tar vanligen ut både en fast årsavgift och en rörlig avgift som beräknas på det total kapitalets värde. Det är också vanligt med startavgift för kapitalförsäkringen och en procentuell avgift som tas ut på alla insättningar. Du kan också behöva betala riskavgifter för de olika försäkringsmomenten.

 • Om du har en kapitalförsäkring där du själv kan köpa fondandelar betalar du normalt också en förvaltningsavgift till fondbolaget.
 • Om du har en kapitalförsäkring där du själv kan köpa aktier och andra värdepapper betalar du normalt också courtage (köp- och säljavgifter) på varje sådan transaktion .

Alla dessa avgifter kan bli dyrbara för dig i längden, inte bara för att du blir av med pengarna när du betalar avgiften utan också för att dessa pengar skulle ha kunnat generera ränteinkomster för dig om de inte hade gått åt till att betala avgifter. Dessa ränteinkomster skulle i sin tur ha kunnat generera nya ränteinkomster, och så vidare. När man sparar på lång sikt, till exempel 15 år, kan det röra sig om mycket stora belopp. Man bör därför noga överväga om kapitalförsäkringen är värd de avgifter den kräver – i vissa situationer finns det andra sparformer och investering som är mer förmånliga.

Skatt

Du betalar en årlig skatt på din kapitalförsäkring. Denna skatt baseras på det så kallade kapitalunderlaget, vilket utgörs av värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året och de inbetalningar du gjort under året (inbetalningar som görs under årets sista sex månader räknas dock bara med till hälften).

Eftersom du gör denna årliga skatteinbetalning behöver du inte skatta för eventuella vinster som sker när när du säljer fondandelar, aktier eller andra värdepapper inom kapitalförsäkringen. Du behöver inte heller deklarera dina köp och försäljningar, vilket är en viktig anledning till att många sparare väljer kapitalförsäkringar trots de många gånger höga avgifterna.

Beräkning av skatteunderlaget

Kapitalunderlaget multipliceras med den statslåneränta som gällde 30 november året innan + 0,75 procentenheter.

Golvregeln: Den ränta som kapitalunderlaget multipliceras med (statslåneräntan + 0,75 procentenheter) måste uppgå till minst 1,25% annars ska man multiplicera med 1,25% istället.

Exempel: Statslåneränta 0,30% + 0,75 procentenheter = 1,05%. Golvregeln gör att kapitalunderlaget istället måste multipliceras med 1,25%.

Hur mycket skatt ska jag betala?

 1. Avrunda skatteunderlaget ned till helt hundratal kronor.
 2. Multiplicera detta belopp med 0,30.
 3. Resultatet är den skatt du ska betala.

Vem ombesörjer uträkning och inbetalning?

Hos svenska försäkringsbolaget är det försäkringsbolaget som gör själva skatteinbetalningen och sedan drar motsvarande belopp från din kapitalförsäkring. Du behöver alltså inte själv ombesörja själva uträkningen och inbetalningen utan detta sker automatiskt.

Vad gäller för min utländska kapitalförsäkring?

För kapitalförsäkringar hos utländska försäkringsbolag gäller andra regler och du som försäkringstagare måste vara mer aktiv. Mer information om vad som krävs hittar du hos Skatteverket.se.

Vad är en traditionell kapitalförsäkring?

Med en traditionell kapitalförsäkring låter du försäkringsbolaget placera dina pengar. Vanligen sker detta i en blandning av tillgångar, till exempel fastigheter och olika sorters värdepapper. Den exakta investeringsinriktningen varierar beroende på vilken kapitalförsäkring du köper.

Dessa traditionell kapitalförsäkringar, där försäkringsbolaget har kontroll över vilka investeringar som görs, kommer i princip alltid med någon form av garanti för sparandet. En vanlig garanti är att du är garanterad att din framtida utbetalning inte kommer att understiga ett visst belopp som räknas fram enligt en specificerad formel. När du väljer mellan olika kapitalförsäkringar, kontrollera alltid vilka villkor som gäller för garantibeloppet så att du inte får en obehaglig överraskning när det är dags för utbetalningen.

De faktorer som ligger till grund för framräkningen av garantibeloppet (till exempel skatt, avgifter, garantiränta och dödlighet) kan ändras under kapitalförsäkringens livslängd. Ändringarna gäller då för kommande inbetalningar, men inte retroaktivt.

Att dessa faktorer kan ändras under kapitalförsäkrings livstid innebär att man aldrig kan veta garantiutbetalningens storlek när man köper en kapitalförsäkring. Läser man villkoren slarvigt är det lätt att tro att till exempel den 80% garanti som erbjuds just nu gäller för hela försäkringens livslängd, men så är det alltså inte.

Vad är en fondförsäkring?

I en normal fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill köpa fondandelar i, utifrån det utbud som finns tillgängligt. På så vis kan du själv styra inriktning på ditt sparande, risknivå, med mera.

Det finns inte någon garanti för att du får tillbaka hela din investering, utan värdet på ditt sparande följer värdet på de fonder du äger.

Innan du köper en fondförsäkring, tänk på att utbudet av tillgängliga fonder varierar mellan olika försäkringsbolag. Om du har talas om en intressant fond som du skulle vilja investera i är det inte alls säkert att du kan göra de via din kapitalförsäkring, eftersom det är upp till försäkringsbolaget att besluta om vilka fonder som ska vara tillgängliga.

Vad är en depåförsäkring?

I en kapitalförsäkring av typen depåförsäkring placerar du själv pengarna i värdepapper, till exempel aktier och fondandelar.

Det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela din investering, eftersom värdet på din kapitalförsäkring följer värdet på de värdepapper du äger.

Vad är återbäring?

Från en kapitalförsäkring som förvaltas av ett försäkringsbolag kan man om vissa förutsättningar är uppfyllda få återbäring.

Återbäring ges när det har uppstått ett överskott för att utvecklingen har gått bättre än vad försäkringsbolaget beräknade att det skulle göra när de tog fram det garanterade försäkringsbeloppet. Detta kan till exempel bero på att försäkringsbolaget lyckats bättre än förväntat med sin kapitalförvaltning, att beräkningen av dödligheten har slagit fel, eller att kostnaderna för drift och/eller avkastningsskatt har blivit lägre än vad som förväntades.

Överskottet delas ut till försäkringstagarna i form av återbäring och läggs till ditt försäkringskapital. På årsbeskedet kan du se om du fått någon återbäring och hur stor den i så fall var.

Obs! Det redovisade överskottet på din försäkring kan minska eller försvinna helt om försäkringsbolaget under en period inte lyckas få till så bra vinst som beräknat.

Får jag någon form av försäkringsskydd?

Vilket försäkringsskydd som ingår beror på vilken kapitalförsäkring du väljer. Här är några exempel:

Premiebefrielseförsäkring

Med en premiebefrielseförsäkring kan du, under vissa omständigheter, slippa göra de regelbundna inbetalningarna till din kapitalförsäkring. Istället görs de av försäkringsbolaget.

Villkoren för när denna försäkring tar över betalningsansvaret varierar, men brukar vara knutna till arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Kontrollera alltid för hur lång period du slipper göra inbetalningarna, hos vissa kapitalförsäkringar är tidsperioden begränsad och när den är över måste du börja betala igen även om du fortfarande har nedsatt arbetsförmåga.

För premiebefrielseförsäkringen betalar du en särskild avgift (försäkringspremie).

Återbetalningsskydd

En kapitalförsäkring med återbetalningsskydd betalar ut hela eller nästan hela försäkringskapitalet till ditt dödsbo om du avlider under kapitalförsäkringens livslängd. Om du inte vill att utbetalningen ska ske till dödsboet kan du istället ange en eller flera specifika förmånstagare som ska få pengarna.

De exakta villkoren varierar mellan olika kapitalförsäkringar, men det är vanligt att någonstans mellan 99% och 101% av försäkringskapitalet betalas ut.

För att ge dig detta skydd tar försäkringsbolaget ut en riskkostnad (försäkringspremie). Denna riskkostnad är högre ju äldre försäkringshavaren är, eftersom sannolikheten för dödsfall ökar i takt med stigande ålder.

Efterlevandeskydd med förhandsvalt dödsfallsbelopp

Om kapitalförsäkringen har ett efterlevandeskydd med förhandsvalt dödsfallsbelopp innebär det att en förmånstagare får ut ett förhandsvalt belopp om försäkringshavaren dör.

För denna försäkring betalar du en försäkringspremie.

Omfattas kapitalförsäkringen av Riksgäldens investerarskydd?

Nej, din kapitalförsäkring omfattas inte av Riksgäldens investerarskydd.

Om du däremot sparar direkt i fonder eller värdepapper utan att gå genom en kapitalförsäkring omfattas du av det investerarskydd som staten, genom Riksgälden, ger.

Denna skillnad beror på att du inte själv står som ägare till värdepapper och annat som du investerar i när du investerar genom en kapitalförsäkring. Det är försäkringsbolaget som äger dessa tillgångar, inte försäkringshavaren.

Vad händer om försäkringsbolaget går i konkurs?

Om försäkringsbolaget går i konkurs riskerar du att förlora alla dina pengar. Detta eftersom du inte själv äger värdepapper och andra investeringar som gjorts via kapitalförsäkringen utan de räknas som en del av försäkringsbolaget tillgångar och kan användas för att betala försäkringsbolagets borgenärer, i prioritetsordning.

Som försäkringstagare har du särskild förmånsrätt vid konkursen, vilket innebär att din fodring prioriteras över många andra typer av fodringar – dock inte nödvändigtvis allra högst upp, och vid en konkurs är det inte alls säkert att det finns tillräckligt med tillgångar kvar för att betala ut till alla borgenärer med särskild förmånsrätt.

För att minska risken för att ett försäkringsbolag som säljer kapitalförsäkring går i konkurs finns det vissa regler dessa bolag måste följa. Bland annat måste försäkringsbolaget ha så mycket tillgångar att de täcker den skuld bolaget har till de kunder som tecknat kapitalförsäkringar hos dem. Dessutom måste det finnas ett visst buffertkapital. När en konkurs inträffar kan det dock vara just för att dessa regler har överträtts, till exempel för att marknadsvärdet på försäkringsbolagets tillgångar har sjunkit dramatiskt på grund av händelser utanför bolagets kontroll. Det finns också alltid en risk för att personer i bolaget agerar bedrägligt och medvetet bryter mot lagen.